Carieră

Sef birou stagiu si dezvoltare profesionala continua - Filiala Teleorman

 

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, organizează concurs la sediul Filialei CECCAR Teleorman din Municipiul Alexandria, Str. Negru Voda nr. 127 bis, Judetul Teleorman, în vederea ocupării unui post de Sef birou stagiu si dezvoltare profesionala continua, cu contract individual de munca pe perioada determinata de 2 ani, program de lucru de 8 h/zi, 40 h/saptamana.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

 • studii superioare economice;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
 • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
 • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

 

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Teleorman, din Municipiul Alexandria, Str. Negru Voda nr. 127 bis, Judetul Teleorman, după cum urmează:

- dosarele de înscriere se vor depune in intervalul 04.03 – 10.03.2022, intre orele 10:00 - 16:00, la sediul Filialei CECCAR Teleorman;

- proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc in data de 15.03.2022 orele 11.00, la sediul Filialei CECCAR Teleorman;

- comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Teleorman.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

 1. cerere de înscriere la concurs;
 2. CV - ul semnat pe fiecare pagină;
 3. copia actului de identitate ;
 4. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).

 

BIBLIOGRAFIE

 1.  Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
 2. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
 3. Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili;
spalare-bani