Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
ORDONANŢA Nr. 65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare

Informatii diverse clik aici

*****************************************************************************************************************************

******C O D I F I C A R E A lucrărilor ce se pot executa, fără a fi limitative, de către expertii contabili, contabilii autorizati si societatile de profil in cadrul contractelor de prestari servicii

 ***************************************************************************************************************************

1.   ORDONANŢA Nr. 65/1994 din 19 august 1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare

2. Regulamentul de organizare si functionare al CECCAR

HOTĂRÂRE Nr. 1 din 23 octombrie 1995 *** Republicată Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România EMITENT: CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ...

Capitolul II Organele de conducere si de control ale Corpului

3. Organele centrale de conducere ale Corpului sunt: Conferinţa naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi (denumită în continuare Conferinţa naţională), Consiliul superior al Corpului (denumit în continuare Consiliul ...

Capitolul III Organizarea activitatii Corpului

33. Activităţile Corpului se desfăşoară în cadrul secţiunilor, subordonate birourilor permanente, precum şi departamentelor, direcţiilor şi sectoarelor, subordonate directorului general executiv şi directorilor executivi ai filialelor, ...

Capitolul IV Organe care activeaza pe langa Consiliul Superior al Corpului

A. Comisia superioară de disciplină 41. Comisia superioară de disciplină are următoarele competenţe: a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică şi profesională ale preşedinţilor şi membrilor consiliilor ...

Capitolul V Organele teritoriale ale Corpului

A. Organele de conducere şi de control ale filialelor 51. În reşedinţele de judeţ şi în municipiul Bucureşti Corpul îşi constituie filiale fără personalitate juridică. 52. Organele de conducere ale filialelor sunt: adunările ...

Capitolul VI Adunarea Generala a Filialei

108. Adunarea generală este organul de conducere şi control al filialei şi este compusă din toţi membrii activi ai acesteia înscrişi în Tabloul Corpului şi care sunt la zi cu plata cotizaţiilor profesionale. Un membru al Corpului nu poate ...

Capitolul VII Organele care activeaza pe langa Consiliul Filialei

A. Comisia de disciplină a filialei 116. Comisia de disciplină a filialei este formată dintr-un preşedinte, 4 membri titulari şi 5 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală dintre membrii filialei, experţi contabili, care se bucură de ...

Capitolul VIII Exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat

130. Expertul contabil sau contabilul autorizat trebuie să fie şi să se manifeste liber faţă de orice interes care este incompatibil cu integritatea, obiectivitatea şi, în general, cu independenţa profesională. Exercitarea ...

Capitolul IX Veniturile si cheltuielile Corpului

141. Corpul, având statut de persoană juridică de utilitate publică autonomă, îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri. ...

Capitolul X Dispozitii finale si tranzitorii

147. În exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentul regulament, Conferinţa naţională, adunarea generală a filialei, Consiliul superior şi consiliul filialei emit hotărâri, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului ...

Anexe

ANEXA Nr. 1 la regulament PROCEDURA ALEGERILOR CAPITOLUL I Dispoziţii generale 1. Alegerile pentru Consiliul superior şi, respectiv, pentru consiliile filialelor se fac prin vot ...

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009