Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
 Alegeri pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului filialei

Model DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului filialei - click aici

 

AUTORIZAREA SOCIETĂȚILOR

  Metodologia pentru obținerea Avizului de principiu conform prevederilor art. 9 și art. 11 din OG nr. 65/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare

Link-uri descărcare documente:

1. Metodologia pentru obținerea Avizului de principiu

2. Anexa 1.a

3. Anexa 1.b

        1. Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate:

      Pentru înscrierea unei societăţii de profil în Tabloul CECCAR este necesară respectarea următoarelor condiţii prevăzute de art. 9 din O.G. 65/1994, republicată şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003, referitoare la membrii Corpului – persoane juridice, respectiv:

– societatea să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de contabil autorizat;

– majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să detină majoritatea actiunilor sau a părtilor sociale (minim 51% din capitalul social) şi totodată consiliul de administratie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului;

– acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;

– obiectul de activitate al unei societati de expertiză contabilă poate să cuprindă pe lângă clasa CAEN 6920 – “Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal” şi activitati din clasele CAEN, potrivit celor menţionate în Anexă.

2. Conţinutul dosarului de înscriere:

     Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă/contabilitate trebuie să cuprindă, pe lângă documentele emise de filiala de domiciliu, următoarele:

– actele societatii (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/rezoluţia);

– declaratia pe proprie raspundere, cererea de inscriere, declaratia privind functionarea societatii de expertiza contabila/contabilitate si fisa pentru societati comerciale completate de reprezentantul legal al societatii (formulare standard, anexate)

– dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului a societăţii;

– copie de pe carnetul de membru CECCAR al reprezentantului legal.

 


 

APRILIE 2019

Stimati membri

 In data de 18 APRILIE 2019, de la ora 14:00, va invitam in sala de cursuri a filialei,   sa participati la întalnirea profesionala, organizata  cu reprezentantii AJFP Teleorman- Serviciul asistenta contribuabili,

Teme in discutie:

1.Calendarul obligaţiilor fiscale şi de plată pentru luna aprilie 2019.
2.Noutati legislative cu incidenta fiscala.
3.Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune.

 __

alendarul obligaţiilor fiscale şi de plată pentru luna aprilie 2019.
2.Noutati legislative cu incidenta fiscala.
3.Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune.
18.04.2019 14:00 50 C.E.C.C.A.R Teleorman, Alexandria,str.Negru Voda,nr.127bis,

_________________________________

------------------


Stimati mebri

In data de 10 august 2017, de la ora 15:00, va invitam in sala de cursuri a filialei, sa participati la intalnirea profesionala, organizata impreuna cu reprezentantii ANAF Teleorman- Serviciul asistenta contribuabili.

Teme in discutie:

 1. Legea 162/2017  privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative; Modificari aduse Ordonantei nr 65/1994, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare

2. Impozitarea veniturilor obtinute de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole

3. Obligatii fiscale generale de declaratii si plati

4. Noutati contabile si fiscale

  Va asteptam cu drag!

_______________________________________________

 Situatia membrilor care nu si-au indeplinit obligațiile față de Corp 

 respectiv nu au depus Declaratia privind forma de desfăşurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016  click aici

 În conformitate cu art.5 din Sistemul de cotizații din cadrul CECCAR, aprobat prin Conferința Națională Extraordinară din  data de 09.01.2017: 

 "Neplata  cotizației de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie, a anului în curs, atrage aplicarea unei penalități de 25% din cuantumul cotizației fixe

  datorate. După data de 01 ianuarie a anului următor, pe lângă penalitate, se vor calcula majorări de 0,01% pe zi de întârziere, până la data plății. Neplata cotizațiilor

  pe o perioadă de un an de la data constituirii obligației de plată, atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OG 65/1994, republicată, cu modificările

și completările ulterioare."

________________________________

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

 

 

Termen-limită depunere Formular 010

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).

Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică) constă în introducerea unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menționează că modificarea a fost introdusă deoarece la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informații cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate.

Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează și cu informații referitoare la denumirea persoanei juridice/numele și prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Astfel, la punctul IV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, există două opțiuni de răspuns: „DA” sau „NU”.

 • În cazul în care răspunsul este „DA”, este necesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana (fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii;
 • În cazul răspunsului negativ („NU”), nu este necesar să se declare informații suplimentare.

În anexă se completează următoarele informații (pe lângă datele contribuabilului, respectiv CUI și denumire):

 • Denumire/Nume, prenume persoana autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;
 • Număr contract – se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității;
 • Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității – se completează cu data încheierii contractului;
 • Data început contract și data sfârșit contract – se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârșit a contractului;
 • Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului – se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.

 

Menționăm că au fost introduse prevederi asemănătoare și în Formularul 098. Aceste completări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărut în Monitorul Oficial la aceeași dată mai sus menționată – 10.05.2017.

Potrivit Codului de procedură fiscală, Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

 • data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;
 • data eliberării actului legal de funcționare, data începerii activității, data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.

 

De asemenea, în cazul în care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conținutul declarației de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoștința organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. Astfel, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează datele declarate anterior.

În acest sens, având în vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoștinta organului fiscal central a unor noi informații privind contribuabilul, considerăm că este necesară depunerea declarației și în acest caz.

Având în vedere cele menționate, opinia noastră este că toți contribuabilii ar trebui să depună Formularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. În situația în care nu este posibilă depunerea formularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandăm depunerea acestuia prin poștă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 ___________________________________________________

Revista Pro domo _Ianuarie 2017

___________________________

Alegeri pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR

Model DECLARAŢIE DE CANDIDATURĂ pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Superior al CECCAR - Click aici

__________________________________________________

ALEGEREA PRESEDINTELUI FILIALEI TELEORMAN A CECCAR-

MANDAT 2016-2020

Avand in vedere Măsurile nr. 56/2009 pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al  CECCAR, republicat, aprobate prin Hotărârea nr.09/62 din 14 martie 2009 a Conferinţei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, referitor la alegerea viitorului Presedinte, care se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie,  va aducem la cunostinta ca la filiala Teleorman si-a depus candidatura pentru functia de presedinte de filiala urmatorul expert contabil:

Nr.

Crt.

Nume Prenume

Data nasterii

Domiciliul

1

URECHEANU SABINA

Click aici referat

08 iulie 1954

Comuna Nanov, jud. Teleorman

         În urma analizării declaratiei de candidatura primită, sub aspectul îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute de regulament, Comisia de nominalizare a candidaţilor la funcţia de preşedinte din cadrul filialei Teleorman, aprobată prin Hotărârea Consiliului filialei nr. 14/06 din 23 .12.2014 a intocmit referat pentru candidat, iar  referatul  este  atasat prezentei informari.

  Invitam la filială, toti membrii cu drept de vot, ca pana la data de 31 martie 2015, sa comunice optiunea  cu privire la noul presedinte prin completarea buletinului de vot.

***************************************************************************************************************************************

CECCAR - Filila Teleorman anunta toti membrii sai ca, potrivit ROF s-au demarat procedurile pentru alegerea viitorului presedinte.

 Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR, aprobat de Conferinta Nationala si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 601 din 12.08.2008 reglementeaza modul de alegere a presedintilor de filiale, precizand la pct. 67 alin.3 ca:  ,,pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influienteze durata mandatului noului presedinte”.

Potrivit acestor prevederi precum si a masurilor pentru punerea lor in aplicare, Comisia de nominalizare constituita la Filiala Teleorman invita toti membrii care indeplinesc conditiile si doresc sa  candideze la functia de presedinte, sa isi depuna declaratia de candidatura.

Declaratia de candidatura completata la toate rubricile potrivit reglementarilor Corpului se va depune la sediul filialei pana la data de 31 ianuarie 2015.

 Pentru functia de presedinte poate candida orice membru al filialei LIBER PROFESIONIST CONTABIL, care indeplineste conditiile si criteriile prevazute de Regulament, si in mod special:

a) reputatia;

b) atasamentul la onoarea, prestigiul si interesele Corpului;

c) indeplinirea obligatiilor fata de Corp in ultimii 3 ani (participarea la adunarile generale, obligatiile financiare, obligatiile profesionale etc);

d) calitati manageriale;

e) activitati desfasurate in interesul profesiei contabile (cursuri predate, activitatea in diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natura, lucrari scrise, seminarii organizate, activitatea in diferite structuri alese sau executive ale Corpului).

     ****   Formular Declaratie de candidatura (click aici)

********Măsurile nr. 56/2009  pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR

(click aici)   Aprobate prin Hotărârea nr. 09/62 din 14 martie 2009 a Conferinţei Naţionale şi modificate prin Hotărârea nr.  10/65  a Conferinţei Naţionale din 2 septembrie 2010 

 

 

************************************************************************

11.12.2014

Descarcati (aici) formularul Raport de activitate pe anul 2014

______________________________________________________________________________

15.09.2014

„În data de 17 octombrie 2014 se va organiza Conferinţa Naţională extraordinară a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi, pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al CECCAR.

Declaraţiile de candidatură pentru funcţia de preşedinte al CECCAR, completate la toate rubricile potrivit reglementărilor Corpului, se depun sau se trimit la aparatul central al Corpului, până la data de 27 septembrie 2014”

Model declaratie candidatura CLICK AICI

 ***********************************************************************************************

 

18.02.2014 NOUTATI internationale 2014 CLICK AICI

***************************************************

11.02.2014 NOUTATI LEGISLATIVE 2014 CLICK AICI

*****************************************

11.02.2014 - NOUTATI CONTABILE CLICK AICI

**************************************************************

19 aprilie 2013

             Comunicat de interes pentru membri  Clik aici

__________________________________________________________________________

17.01.2013     ATENȚIE!!!!!!!!!!!!!

Următorii membri au fost radiati din Tabloul Corpului pentru neplata cotizaţiei pe o perioadă de un an. Clik aici

Radierea a fost efectuata conform Hotararii Consiliului Filialei nr. 12/05 din 12 decembrie 2012.

 ______________________________________________________________________________________________________________________

În atentia membrilor activi ai filialei C.E.C.C.A.R. Teleorman:

 

În conformitate cu prevederile  Hotărârii nr. 12 /67  din 23 martie 2012 , a Conferinţei Naţionale s-a aprobat Nota nr. 2903/12.03.2011 privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor Corpului. 

 Pentru anul 2012 s-au aprobat urmatoarele măsuri:

1) Condiţiile de asigurare şi de plată să fie negociate direct de catre membrii, cu societatile de asigurare agreate, tinand seama de conditiile concrete cerute de organismele profesionale;

2) Sumele platite de membrii activi ai Corpului cu titlul de prime de asigurare, către societatile de asigurare agreate, se deduc din cotizatiile variabile datorate de acestia, pe bază  de documente legale (xerocopie după poliţa de asigurare valabilă pentru anul 2012 însoţită de documentul de plată), in limita sumelor anuale de:

                            - 20 USD pentru o societate de expertiză/contabilitate;

                            - 10 USD pentru un expert contabil;

                            - 6 USD pentru un contabil autorizat.

De asemenea va prezentam Lista actualizată cu societăţile de asigurare agreate de C.E.C.C.A.R. pentru realizarea asigurărilor de răspundere civilă profesională a membrilor:

1. ASIGURAREA ROMÂNEASCĂ - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

2. SOCIETATEA  COMERCIALĂ   DE ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A

3. ALLIANZ - TIRIAC ASIGURĂRI S.A.

4. GENERALI ROMÂNIA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

5. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.

6. EUROINS  ROMÂNIA  ASIGURARE  REASIGURARE   S.A. (fosta ASITRANS).

7.  GROUPAMA ASIGURĂRIS.A.

8. ABC ASIGURĂRI - REASIGURĂRI S.A.

9. UNIQA ASIGURARI S.A.

____________________________________________________________________ 

 

ATENŢIE:
Următorii membri nu au achitat integral sau au achitat doar parţial cotizatia pentru anul 2012. clik aici    
Îi rugăm ca în cel mai scurt timp să îşi clarifice situaţia în Tabloul Corpului, respectiv să achite debitele restante pentru a evita aplicarea prevederilor art. 97 al ROF CECCAR care prevede: "Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului pentru neplata cotizaţiei pe o perioadă de un an”.

 

____________________________________________________________________

 

 În Conferinta Naţională din data de 23.03.2012 au fost aprobate Masurile pentru dezvoltarea profesiei - mai multe detali aici

____________________________________________________________________

Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) organizeaza o data la doi ani Congresul profesiei contabile din Romania, eveniment de amploare, cu participare la nivel national si invitati ai organismelor profesionale internationale. Traditia organizarii acestei mari reuniuni s-a impus ca reper in agenda mondiala a profesiei contabile, autoritati ale profesiei din întreaga lume intampinand cu interes participarea la dezbaterile pe care CECCAR le propune in cadrul congresului.

Anul acesta, congresul se va desfasura in perioada 7-8 septembrie, Centrul International de Conferinte, Casino Sinaia. Tema acestei editii este "Guvernanta corporativa si profesia contabila; competenta si responsabilitate", propunand celor prezenti cele mai incitante subiecte despre perspectivele profesiei in lume si in Romania, in contextul economic actual.

Citeste mai mult  accesand link ul  http://congres2012.ceccar.ro/  

 


 

  Lista membrilor RADIATI din Tabloul Corpului in data de 27.10.2011

 

Nr.
crt.

Nume prenume Numar
carnet
Categoria profesionala Sanctiunea aplicata 
1 DINU IULIANA 26394  Contabil autorizat Radierea din Tabloul Corpului conf. art. 97, lit. c din ROF CECCAR
"neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an" 
2 ISCRU LILIANA  6974  Contabil autorizat Radierea din Tabloul Corpului conf. art. 97, lit. c din ROF CECCAR
"neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an" 
3 IVASCU GHEORGHE 4073  Expert contabil Radierea din Tabloul Corpului conf. art. 97, lit. c din ROF CECCAR
"neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an" 
4 IVASCU SILVIA  24219  Expert contabil Radiere la cerere
5 ROGOJINA MARIN  15315  Contabil autorizat Radierea din Tabloul Corpului conf. art. 97, lit. c din ROF CECCAR
"neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an" 
6 RONCIS LUCRETIA  4096  Expert contabil Radiere la cerere
7 SAMSON FLORICA  15318  Contabil autorizat Radierea din Tabloul Corpului conf. art. 97, lit. c din ROF CECCAR
"neplata cotizatiei profesionale pe o perioada de un an" 
8 SEICARU SIMION  21150  Expert contabil Radiere la cerere

9

VILCAN GHEORGHE 24226  Expert contabil Radiere la cerere

 

        Vă informăm că "Tabelul privind încadrarea activităţilor desfăşurate de experţii contabili şi contabili autorizaţi în clasele CAEN"a fost actualizat prin Decizia Biroului Permanent al Consiliului Superior al CECCAR nr. 11/267 din data de 25 noiembrie 2011 !

 

 

___________________________________________________________________________

Descarcati (aici) formularul Raportului de activitate pe semestrul I 2011

 ___________________________________________________________

         In data de 13 aprilie 2011, cele doua comisii de nominalizare si de validare constituite la nivelul filialei Teleorman, s-au intrunit pentru aducerea la indeplinire a punctului 7, 8 si 9 din Masurile 56/2009. 

Va prezentam, lista candatilor pentru funcţia de preşedinte al Consiliului filialei Teleorman, mandat 2012 – 2016 si rezultatele obtinute:

Nr.

crt.

Nume si prenume candidat

Numar membrii cu drept de vot la 31.03.2011

Numar voturi obtinute /%

1

Urecheanu Sabina

193

77

62%

2

Şchiopu Paul

39

31%

3

Velcea Lidia

8

7%

             (124 de voturi valabile si un vot nul)

Din 193 membri cu drept de vot, 125 de membri  au depus optiuni cu privire la noul presedinte( 65% ).

Conform optiunilor exprimate de membri filialei, este desemnat ca viitor presedinte al filialei dna URECHEANU SABINA

______________*************************************************************************************************************************************************************************************************________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Important: Noile coduri CAEN anuntate de CECCAR

 In sedinta Biroului Permanent al Consiliului Superior al C.E.C.C.A.R. din 01 aprilie 2011, s-a aprobat completarea listei codurilor CAEN, cu urmatoarele activitati :
Cod CAEN: Descriere
7830: Servicii de furnizare si management a fortei de munca
8211: Activitati combinate de secretariat
8219: Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si activitati specializate de secretariat
citeste mai mult

ANUNT IMPORTANT

*******   INTALNIRE PROFESIONALA organizata de CECCAR Filiala Teleorman in data  16 februarie 2011 ora 1500 in Sala de cursuri  din Alexandria, str. Negru Voda nr. 127 bis, cu membrii si reprezentantii DGFP Teleorman, Casa de Pensii si AJOFM  Teleorman, pentru prelucrarea“declaratiei unice privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, Formular 112 .

***************************************************************************************************************************************************************************************************

COMUNICATUL  DE PRESA CU PRIVIRE LA DEPUNEREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE  dat de conducerea filialei Teleorman, in GAZETA DE TELEORMAN IN

14 FEBRUARIE 2011   citeste aici comunicatul de presa

***********************************************************************************************************************************************************************************************

Au sosit carnetele  expertilor contabili si contabililor autorizati care au sustinut examenul de aptitudini in 2010.

 ************************************************************************************************************************************************************************

                                                                                                                   

 In ziua de 03 MARTIE   2011, ora 13 00, in amfiteatrul Directiei Generale a Finantelor Publice din Alexandria, str. Dunarii, nr. 188, va avea loc ADUNAREA GENERALA a membrilor filialei TELEORMAN a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR) cu urmatoarea ordine de zi:

  • *Raportul consiliului filialei privind activitatea desfasurata in anul trecut;

*Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru indeplinirea atributiilor prevazute de acte    

 normative sau hotarari ale organelor superioare ale Corpului;

      *Executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul trecut; 

      *Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;

      *Raportul comisiei de disciplina privind activitatea desfasurata in anul trecut;

  • Aprobarea programului de activitate pe anul in curs;

  • Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;

  • Aprobarea listei expertilor contabili de onoare si a contabililor autorizati de onoare;

  • Deasemenea reprezentantilor la Conferinta Nationala conform normativelor stabilite;

  • Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului in anul 2012;

                                                                                                          CONDUCEREA FILIALEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************

  CECCAR - Filila Teleorman anunta toti membrii sai ca, potrivit ROF s-au demarat procedurile pentru alegerea viitorului presedinte.

 

Regulamentul de Organizare si Functionare al CECCAR, aprobat de Conferinta Nationala si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 601 din 12.08.2008 reglementeaza modul de alegere a presedintilor de filiale, precizand la pct. 67 alin.3 ca:  ,,pentru asigurarea continuitatii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an inaintea expirarii mandatului presedintelui in functie, fara ca perioada respectiva sa influienteze durata mandatului noului presedinte”.

Potrivit acestor prevederi precum si a masurilor pentru punerea lor in aplicare, Comisia de nominalizare constituita la Filiala Teleorman invita toti membrii care indeplinesc conditiile si doresc sa  candideze la functia de presedinte, sa isi depuna declaratia de candidatura.

Declaratia de candidatura completata la toate rubricile potrivit reglementarilor Corpului se va depune la sediul filialei pana la data de 31 ianuarie 2011.

 

Pentru functia de presedinte poate candida orice membru al filialei LIBER PROFESIONIST CONTABIL, care indeplineste conditiile si criteriile prevazute de Regulament, si in mod special:

a) reputatia;

b) atasamentul la onoarea, prestigiul si interesele Corpului;

c) indeplinirea obligatiilor fata de Corp in ultimii 3 ani (participarea la adunarile generale, obligatiile financiare, obligatiile profesionale etc);

d) calitati manageriale;

e) activitati desfasurate in interesul profesiei contabile (cursuri predate, activitatea in diferite comitete, grupuri de lucru ale Corpului, sprijin de orice natura, lucrari scrise, seminarii organizate, activitatea in diferite structuri alese sau executive ale Corpului).

     ****   Formular Declaratie de candidatura (click aici)

********Măsurile nr. 56/2009  pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 24 alin. 3 şi pct. 67 alin. 3 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CECCAR

(click aici)   Aprobate prin Hotărârea nr. 09/62 din 14 martie 2009 a Conferinţei Naţionale şi modificate prin Hotărârea nr.  10/65  a Conferinţei Naţionale din 2 septembrie 2010 

 

 _______________________________________________________________________________________________________

Comunicat de presă reprezentând poziţia Biroului Permanent al Consiliului Superior al  CECCAR la Decizia de sancţionare  emisă de Consiliul Concurenţei in data de 26 octombrie 2010.

Comunicatul de presa a fost trimis tuturor redactiilor de presa de la nivel central, iar Domnul Presedinte Marin Toma a acordat un interviu pe aceasta tema televiziunii Pro TV. Comunicat de presa

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009