Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
1. Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR! click aici

2. Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei 

click aici


 AUTORIZAREA SOCIETĂȚILOR

  Metodologia pentru obținerea Avizului de principiu conform prevederilor art. 9 și art. 11 din OG nr. 65/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare
Link-uri descărcare documente:

        1. Condiţii privind înscrierea societăţilor de expertiză contabilă şi contabilitate:

      Pentru înscrierea unei societăţii de profil în Tabloul CECCAR este necesară respectarea următoarelor condiţii prevăzute de art. 9 din O.G. 65/1994, republicată şi de Normele deontologice nr. 3334/17.03.2003, referitoare la membrii Corpului – persoane juridice, respectiv:

– societatea să aibă ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil şi/sau de contabil autorizat;

– majoritatea acţionarilor sau asociatilor să fie experţi contabili/contabili autorizaţi şi să detină majoritatea actiunilor sau a părtilor sociale (minim 51% din capitalul social) şi totodată consiliul de administratie al societăţii comerciale să fie ales, în majoritate, dintre acţionarii sau asociaţii membri ai Corpului;

– acţiunile să fie nominative şi orice nou asociat sau acţionar să fie admis de adunarea generală;

– obiectul de activitate al unei societati de expertiză contabilă poate să cuprindă pe lângă clasa CAEN 6920 – “Activităţi de contabilitate şi audit financiar consultanţă în domeniul fiscal” şi activitati din clasele CAEN, potrivit celor menţionate în Anexă.

2. Conţinutul dosarului de înscriere:

     Dosarul de înscriere al unei societăţi de expertiză contabilă/contabilitate trebuie să cuprindă, pe lângă documentele emise de filiala de domiciliu, următoarele:

– actele societatii (certificatul de înregistrare, actul constitutiv, certificatul constatator, încheierea Directorului Oficiul Registrului Comerţului/rezoluţia);

– declaratia pe proprie raspundere, cererea de inscriere, declaratia privind functionarea societatii de expertiza contabila/contabilitate si fisa pentru societati comerciale completate de reprezentantul legal al societatii (formulare standard, anexate)

– dovada achitării taxei de înscriere în Tabloul Corpului a societăţii;

– copie de pe carnetul de membru CECCAR al reprezentantului legal.

 


 

APRILIE 2019

Stimati membri

 In data de 18 APRILIE 2019, de la ora 14:00, va invitam in sala de cursuri a filialei,   sa participati la întalnirea profesionala, organizata  cu reprezentantii AJFP Teleorman- Serviciul asistenta contribuabili,

Teme in discutie:

1.Calendarul obligaţiilor fiscale şi de plată pentru luna aprilie 2019.
2.Noutati legislative cu incidenta fiscala.
3.Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune.

 __

alendarul obligaţiilor fiscale şi de plată pentru luna aprilie 2019.
2.Noutati legislative cu incidenta fiscala.
3.Procedura de inregistrare a contractelor de locatiune.
18.04.2019 14:00 50 C.E.C.C.A.R Teleorman, Alexandria,str.Negru Voda,nr.127bis,

_________________________________

------------------


Stimati mebri

In data de 10 august 2017, de la ora 15:00, va invitam in sala de cursuri a filialei, sa participati la intalnirea profesionala, organizata impreuna cu reprezentantii ANAF Teleorman- Serviciul asistenta contribuabili.

Teme in discutie:

 1. Legea 162/2017  privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative; Modificari aduse Ordonantei nr 65/1994, privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi cu modificările ulterioare

2. Impozitarea veniturilor obtinute de persoanele fizice din arendarea bunurilor agricole

3. Obligatii fiscale generale de declaratii si plati

4. Noutati contabile si fiscale

  Va asteptam cu drag!

_______________________________________________

 Situatia membrilor care nu si-au indeplinit obligațiile față de Corp 

 respectiv nu au depus Declaratia privind forma de desfăşurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016  click aici

 În conformitate cu art.5 din Sistemul de cotizații din cadrul CECCAR, aprobat prin Conferința Națională Extraordinară din  data de 09.01.2017: 

 "Neplata  cotizației de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie, a anului în curs, atrage aplicarea unei penalități de 25% din cuantumul cotizației fixe

  datorate. După data de 01 ianuarie a anului următor, pe lângă penalitate, se vor calcula majorări de 0,01% pe zi de întârziere, până la data plății. Neplata cotizațiilor

  pe o perioadă de un an de la data constituirii obligației de plată, atrage radierea din Tabloul Corpului, conform prevederilor OG 65/1994, republicată, cu modificările

și completările ulterioare."

________________________________

 

Stimate colege,

Stimați colegi,

 

Revenim cu privire la anunțul transmis de CECCAR (afișat și pe site-ul filialei) referitor la opinia privind depunerea Formularului 010 pentru completarea rd. 7  al secțiunii IV „Alte date privind contribuabilul”.

Având în vedere prevederile art. 86 din Codul de procedură fiscală „Declarația de înregistrare fiscală cuprinde: (…) și alte informații necesare administrării creanțelor fiscale”, coroborat cu art. 88 „Modificările ulterioare ale datelor din declarația de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoștință organului fiscal central, în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni”, precum și prevederile din OPANAF 1382/2017 „Declaraţia de înregistrare se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia înfiinţării, declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior, iar declaraţia de radiere se completează cu ocazia radierii înregistrării fiscale”, având o abordare prudențială, organismul profesional a considerat că este oportun să emită o opinie cu titlu de recomandare, așa cum reiese și din textul comunicatului, în vederea evitării posibilelor neplăceri ulterioare prin interpretarea textelor de reglementare menționate anterior.

Salutăm inițiativa ANAF privind emiterea, ieri după-amiază, a comunicatului de presă prin care se face o precizare clară privind modul în care s-a avut în vedere aplicarea prevederilor OPANAF 1382/2017.

Totodată, recomandăm membrilor să arhiveze comunicatul de presă ANAF, pentru a putea fi folosit ulterior în caz de necesitate.

Inițiativa CECCAR a fost de a atrage atenția asupra riscurilor pentru membrii Corpului care decurg din neclaritatea textelor de reglementare mai sus menționate.

 

Consiliul Superior al CECCAR,

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 

 

 

Termen-limită depunere Formular 010

Termenul-limită pentru depunerea Formularului 010 cuprinzând informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității este de 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.382/2017 în Monitorul Oficial (data publicării: 10.05.2017).

Conform Codului de procedură fiscală, depunerea declarației se face la ghișeu, în format hârtie, sau prin poștă (pentru a se evita aglomerația de la ghișeu), prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

Reamintim că în Monitorul Oficial din 10.05.2017 a fost publicat Ordinul nr. 1.382/2017 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal. Conform ordinului amintit, modificarea Formularului 010 (Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică) constă în introducerea unor informații referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității. Nota de fundamentare menționează că modificarea a fost introdusă deoarece la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nu sunt disponibile informații cu privire la existența contractelor de prestări servicii de contabilitate.

Concret, în urma modificării, Formularul 010 se completează și cu informații referitoare la denumirea persoanei juridice/numele și prenumele persoanei fizice, autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR). Astfel, la punctul IV Alte date privind contribuabilul,  rândul 7 Contabilitatea este organizată și condusă pe bază de contracte de prestări servicii în domeniul contabilității conform art. 10, alin. 3 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, există două opțiuni de răspuns: „DA” sau „NU”.

  • În cazul în care răspunsul este „DA”, este necesară completarea anexei la Formularul 010 prin care se declară persoana (fizică sau juridică) cu care s-a încheiat contractul de prestări servicii;
  • În cazul răspunsului negativ („NU”), nu este necesar să se declare informații suplimentare.

În anexă se completează următoarele informații (pe lângă datele contribuabilului, respectiv CUI și denumire):

  • Denumire/Nume, prenume persoana autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Cod de identificare fiscală (CIF/CNP) – se completează cu codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice;
  • Număr contract – se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității;
  • Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității – se completează cu data încheierii contractului;
  • Data început contract și data sfârșit contract – se completează cu data începerii contractului, respectiv cu data de sfârșit a contractului;
  • Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului – se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității.

 

Menționăm că au fost introduse prevederi asemănătoare și în Formularul 098. Aceste completări deja aplicabile sunt incluse în Ordinul ANAF nr. 1.381/2017, apărut în Monitorul Oficial la aceeași dată mai sus menționată – 10.05.2017.

Potrivit Codului de procedură fiscală, Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la:

  • data înființării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor și al altor entități fără personalitate juridică;
  • data eliberării actului legal de funcționare, data începerii activității, data obținerii primului venit sau dobândirii calității de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice.

 

De asemenea, în cazul în care apar modificări sau completări ulterioare ale datelor din conținutul declarației de înregistrare fiscală, acestea trebuie să fie aduse la cunoștința organului fiscal în termen de 15 zile de la data producerii acestora, prin completarea și depunerea declarației de mențiuni. Astfel, declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică sau se completează datele declarate anterior.

În acest sens, având în vedere că modificarea Formularului 010 presupune aducerea la cunoștinta organului fiscal central a unor noi informații privind contribuabilul, considerăm că este necesară depunerea declarației și în acest caz.

Având în vedere cele menționate, opinia noastră este că toți contribuabilii ar trebui să depună Formularul 010 în noul format în termen de 15 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial. În situația în care nu este posibilă depunerea formularului direct la registratura organului fiscal competent, recomandăm depunerea acestuia prin poștă, prin scrisoare (cu valoare) recomandată, cu confirmare de primire.

 

Consiliul Superior al CECCAR

Președinte,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova

 
 

 

 


 


 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*************************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009