Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania - Filiala Teleorman
ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI

Auditorul de calitate al filialei este in concediu de odihna in perioada 10-28 iunie 2019.


 ÎN ATENȚIA EXPERȚILOR CONTABILI JUDICIARI
 
Stimați membri,

 Toți membrii experți contabili judiciari, care doresc sa efectueze expertize contabile in anul 2019, trebuie să își depună Fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019, până la data limita de 15 februarie a.c.

 Fișa de opțiuni pentru anul 2019, se va  transmite pe adresa de email a filialei ceccarteleorman@ceccarteleorman.ro până la data limita mai sus menționață, fiind conditionată de obținerea vizei anuale pentru 2019.

  


În atenția experților contabili judiciari

 În conformitate cu circulara 4242/04.07.2018 cu completările ulterioare vă comunicăm :

Sediul reglementărilor legale privind expertizele contabile judiciare se află în OG nr. 65/1994 privind activitatea de expertiză contabilă și a contabililor autorizați. Potrivit acestor reglementări legale, efectuarea de expertize contabile judiciare și extrajudiciare este dreptul exclusiv al experților contabili. Această exclusivitate rezultă din art. 6 lit. D) din OG nr. 65/1994, care, enumerând lucrările care pot fi efectuate de expertul contabil pentru persoane fizice și juridice, stipulează că efectuează expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice în condițiile prevăzute de lege și de reglementările CECCAR.

Potrivit:

-          Normei profesionale 3532 “Semnarea și depunerea raportului de expertiză contabilă” (Standardul profesional nr. 35: Expertizele contabile): “Raportul de expertiză contabilă se parafează și se semnează filă cu filă, inclusiv anexele, atât de expertul contabil/ experții contabili numit(ți)/ desemnat (ți) sau din oficiu, cât și de expertul contabil/ experții contabili consilier(I) al (AI) părților/ recomandat (ți) de părți.”

-          Normei profesionale 3531.1: “Capitolul IIntroducere al raportului de expertiză contabilă trebuie să cuprindă …: a) Paragraful de identificare a expertului contabil/ experţilor contabili nominalizat(ţi) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie să cuprindă informaţii cu privire la: numele şi prenumele expertului/experţilor, numărul carnetului de expert contabil şi secţiunea din Tabloul Corpului; în acest paragraf se cuprind şi datele de identificare ale experţilor contabili consilieri AI părţilor/ recomandaţi de părţi, dacă este cazul. …;”

Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil și contabil autorizat, aprobată în Conferința Națională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017: “Membrii Grupului experților judiciari, denumit în continuare GEJ, trebuie să obțină viza anuală de exercitare a profesiei pentru persoana fizică …, și vor utiliza în activitatea de expertiză contabilă doar parafa anuală ovală. ”

Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile: “Experții contabili, în efectuarea lucrărilor de expertiză contabilă judiciară, au obligația să respecte și să aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 “Expertizele contabile” și să prezinte rapoartele de expertiză, care cuprind și opiniile separate ale experților-parte, după caz, pentru a  fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”

Auditorul de calitate va audita și va acorda viza de calitate doar acelor lucrări care au fost semnate și parafate de membrii Corpului în calitate de expert contabil. Totodată, potrivit reglementărilor, nu sunt permise în Capitolul I (Introducere, paragraful a) al raportului de expertiză contabilă judiciară alte mențiuni, decât cele referitoare la identificarea sa în calitate de expert contabil, potrivit numirii dispuse de organele judiciare. Prin calitatea sa, conferită de lege, expertul contabil parafează și semnează lucrările întocmite, doar cu parafa emisă de Corp.

 

Acele situații în care expertul contabil numit de instanță sau organele de cercetare să efectueze o expertiză contabilă judiciară, parafează lucrarea cu o altă ștampilă decât cea de expert contabil și face mențiuni în capitolul I al expertizei contabile privind identificarea sa, altele decât cea de membru al Corpului, vor fi semnalate Consiliului filialei pentru dispunerea măsurilor necesare, iar auditorul de calitate nu va acorda viza.

Pentru încadrarea în condițiile de acordare a vizei de calitate, precizările de mai sus se referă atât la expertul contabil numit/ desemnat la cererea părților sau din oficiu, cât și la expertul contabil consilier al părților/ recomandat de părți.

 

___________________________________________________

In atentia membrilor care fac parte din GEJ si sunt activi in Lista de specializari a anului 2018!

Auditorul de calitate al filialei este in concediu de odihna in perioada 04-22 iunie 2018.

_______________________________________________________________

Lista experţilor contabili pe specializări 2018redirecţionare către site-ul Ministerului Justiţiei

 

Lista  expertilor contabili pe specializari pe anul 2017  

 Înscrierea în Grupul Expertilor Judiciari 2017

 

Avand în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, în vederea organizarii si desfasurarii în bune conditii a testului sustinut de expertii contabili care doresc sa se înscrie în Grupul expertilor judiciari, organizat la nivelul filialei C.E.C.C.A.R. Teleorman, vă comunicăm următoarele:

 

 1. Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele 2 sesiuni din anul 2016 sunt:

           -               05 decembrie 2016 orele 1600 - 1800 – prima sesiune;

           -               16 decembrie 2016  orele 1600 – 1800  a doua sesiune;

2.               2. Tematica si bibliografia este cea prezentata în Anexa nr. 1 (click aici pentru descarcare)

              3. Locatia: sala de curs “Ilie Văduva” a filialei C.E.C.C.A.R Teleorman;

             4.Timpul afecatat completarii testului – 2 ore;

      5. Procedura de desfasurare a testarii: testarea consta în completarea, în mod individual, de către expertii contabili candidati a testului grila compus din 50 întrebari, (Aici găsiți cele 100  de întrebări în conformitate cu tematica privind activitatea de expertiză contabilă judiciară din care vor fi extrase cele 50 de întrebări pentru susţinerea testului privind înscrierea în GEJ.); fiecare întrebare poate avea unul sau mai multe răspunsuri corecte. Punctajul minim de promovare este de 70 de puncte, fiecare întrebare fiind notată cu 2 puncte, având trei variante de răspuns, din care una corecta. 

      6. Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidati odata cu depunerea cererii privind înscrierea în GEJ.

La cerere, pot fi exceptati de la sustinerea testului urmatoarele categorii: lectorii abilitati de Corp pe specialitatile Expertiza contabila, respectiv Standarde profesionale, expertii contabili absolventi ai Facultatilor de drept sau mastere în acest profil, cadre didactice universitare pentru disciplinele Contabilitate sau Finante. Cei în cauza vor depune la filiala copii ale documentelor doveditoare.

Continutul dosarului de înscriere:

-              Cererea privind înscrierea în GEJ  (click aici pentru descarcare Anexa 10)

-              Fisa de optiuni (click aici pentru descarcare Anexa 11)

-              Certificat de cazier judiciar

-               Curriculum vitae model european, din care sa rezulte experienta profesionala sau pregatirea profesionala a expertului contabil.

-               una  fotografie de dimensiune ¾ cm

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Înscrierea în Grupul Expertilor Judiciari 2016


Avand în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, în vederea organizarii si desfasurarii în bune conditii a testului sustinut de expertii contabili care doresc sa se înscrie în Grupul expertilor judiciari, organizat la nivelul filialei C.E.C.C.A.R. Teleorman, vă comunicăm următoarele:

1. Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele 2 sesiuni din anul 2015 sunt:

           -               03 decembrie 2015 orele 1600 - 1800 – prima sesiune;

           -               14 decembrie 2015  orele 1600 – 1800  a doua sesiune;


2.               2. Tematica si bibliografia este cea prezentata în Anexa nr. 1 (click aici pentru descarcare)

 1. Locatia: sala de curs “Ilie Văduva” a filialei C.E.C.C.A.R Teleorman;
 2. Timpul afecatat completarii testului – 2 ore;
 3. Procedura de desfasurare a testarii: testarea consta în completarea, în mod individual, de către expertii contabili candidati a testului grila compus din 50 întrebari, fiecare având trei variante de răspuns, din care una corecta. Fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte;
 4. Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidati odata cu depunerea cererii privind înscrierea în GEJ.

La cerere, pot fi exceptati de la sustinerea testului urmatoarele categorii: lectorii abilitati de Corp pe specialitatile Expertiza contabila, respectiv Standarde profesionale, expertii contabili absolventi ai Facultatilor de drept sau mastere în acest profil, cadre didactice universitare pentru disciplinele Contabilitate sau Finante. Cei în cauza vor depune la filiala copii ale documentelor doveditoare.

Continutul dosarului de înscriere:

-              Cererea privind înscrierea în GEJ  (click aici pentru descarcare Anexa 10)

-              Fisa de optiuni (click aici pentru descarcare Anexa 11)

-              Certificat de cazier judiciar

-               Curriculum vitae model european, din care sa rezulte experienta profesionala sau pregatirea profesionala a expertului contabil.

-               una  fotografie de dimensiune ¾ cm

 ************************************************************************************************************************************************

In atentia expertilor contabili- testare 03 decembrie si 15 decembrie 2014 Grup experti judiciari

 Setul de 100 de întrebări stabilite de comisie în vederea susţinerii testului pentru înscrierea în GEJ  clik aici

  Precizăm că din acestea vor fi extrase câte 50 de intrebari  pentru fiecare variantă.

 Acualizat 04.11.2014

Înscrierea în Grupul Expertilor Judiciari 2015


Avand în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, în vederea organizarii si desfasurarii în bune conditii a testului sustinut de expertii contabili care doresc sa se înscrie în Grupul expertilor judiciari, organizat la nivelul filialei C.E.C.C.A.R. Teleorman, vă comunicăm următoarele:

1. Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele 2 sesiuni din anul 2014 sunt:

           -               03 decembrie 2014 orele 1600 - 1800 – prima sesiune;

           -               15 decembrie 2014  orele 1600 – 1800  a doua sesiune;


2.               2. Tematica si bibliografia este cea prezentata în Anexa nr. 1 (click aici pentru descarcare)

 1. Locatia: sala de curs “Ilie Văduva” a filialei C.E.C.C.A.R Teleorman;
 2. Timpul afecatat completarii testului – 2 ore;
 3. Procedura de desfasurare a testarii: testarea consta în completarea, în mod individual, de către expertii contabili candidati a testului grila compus din 50 întrebari, fiecare având trei variante de răspuns, din care una corecta. Fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte;
 4. Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidati odata cu depunerea cererii privind înscrierea în GEJ.

La cerere, pot fi exceptati de la sustinerea testului urmatoarele categorii: lectorii abilitati de Corp pe specialitatile Expertiza contabila, respectiv Standarde profesionale, expertii contabili absolventi ai Facultatilor de drept sau mastere în acest profil, cadre didactice universitare pentru disciplinele Contabilitate sau Finante. Cei în cauza vor depune la filiala copii ale documentelor doveditoare.

Continutul dosarului de înscriere:

-              Cererea privind înscrierea în GEJ  (click aici pentru descarcare Anexa 10)

-              Fisa de optiuni (click aici pentru descarcare Anexa 11)

-              Certificat de cazier judiciar

-               Curriculum vitae model european, din care sa rezulte experienta profesionala sau pregatirea profesionala a expertului contabil.

-               una  fotografie de dimensiune ¾ cm

FOARTE IMPORTANT PENTRU EXEPRTII CONTABILI – MEMBRI GEJ

Referitor la prevederea din Normele nr. 1044/2010 privind îmbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, conform careia expertii contabili judiciari înscrisi în GEJ vor fi evaluati o data la doi ani în vederea continuarii activitatii de expertiza contabila judiciara, (art. 14), aceasta urmeaza sa fie realizata în cadrul formelor de pregatire profesionala continua, prevazute în Programul National de Pregatire Profesionala Continua parcurse de expertii contabili judiciari membri GEJ, în domeniile specifice; la absolvirea cursului (cursurilor) urmeaza a se sustine un test de verificare a cunstintelor la care nota minima de promovare este 7.

Astfel, în cadrul cursurilor prevazute în PNDPC în care este prevazuta efectuarea a minim 40 de ore de pregatire profesionala, expertii contabili judiciari vor efectua 20 de ore de curs la disciplinele care au tangenta cu activitatea de expertiza contabila judiciara.

 

******************************************************************************

In atentia membrilor care întocmesc lucrări de expertiză contabilă judiciară: 

Având în vedere publicarea în M.O. al României a OUG nr. 4/2013 cu privire la modificarea Legii nr. 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civilă, considerăm că este de interes pentru experţii contabili judiciari membri ai filialei dumneavoastră să cunoască prevederile acesteia, după cum urmează:

"...........
Art. I. - Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins: „
Art. 81. - Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu completarile ulterioare, intra in vigoare la data de 15 februarie 2013.”
2. Articolul 82 va avea urmatorul cuprins: „
Art. 82. - Prezenta lege intra in vigoare la data prevazuta la art. 81, cu exceptia dispozitiilor art. 80, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si a dispozitiilor art. 38 pct. 1 si 2, care intra in vigoare la data de 1 iulie 2013.”

Aici găsiţi modificările care au impact asupra desfăşurării activităţii de expertiză contabilă judiciară după intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Civilă la 15 februarie  2013.

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************


 

******************************************************************************************************************************

Filiala Teleorman şi Tribunalul Judeţean Teleorman au încheiat un Acord de punere în aplicare a prevederilor art.325 alin (2) al noului Cod de Procedură Civilă, având în vedere necesitatea întăririi relaţiilor de colaborare, precum şi creşterea consideraţiei faţă de cetăţeni şi societate, în limitele statutare şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare citeste aici 

************************************************************************************************

 In atentia expertilor contabili- testare 03 decembrie 2012 Grup experti judiciari

 Setul de 100 de întrebări stabilite de comisie în vederea susţinerii testului pentru înscrierea în GEJ  clik aici

  Precizăm că din acestea vor fi extrase câte 50 de intrebari  pentru fiecare variantă.

 

 

Înscrierea în Grupul Expertilor Judiciari 2013


Avand în vedere prevederile Normelor nr.1044/2010 privind îmbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, aprobate prin Hotararea nr.10/200 din 21 iulie 2010 a Consiliului Superior, cu modificarile ulterioare, în vederea organizarii si desfasurarii în bune conditii a testului sustinut de expertii contabili care doresc sa se înscrie în Grupul expertilor judiciari, organizat la nivelul filialei C.E.C.C.A.R. Teleorman, vă comunicăm următoarele:

1. Datele si orele de desfasurare a sustinerii testului pentru cele 2 sesiuni sunt:

           -              Luni, 03 decembrie 2012 orele 1600 - 1800 – prima sesiune;

           -               Sambata, 15 decembrie orele 900 – 1100  a doua sesiune;

La cea de a doua sesiune se pot prezenta doar expertii contabili care, din diferite motive, nu s-au putut prezenta în prima sesiune, sau care nu au promovat testul.

2.               2. Tematica si bibliografia este cea prezentata în Anexa nr. 1 (click aici pentru descarcare)

 1. Locatia: sala de curs “Ilie Văduva” a filialei C.E.C.C.A.R Teleorman;
 2. Timpul afecatat completarii testului – 2 ore;
 3. Procedura de desfasurare a testarii: testarea consta în completarea, în mod individual, de către expertii contabili candidati a testului grila compus din 50 întrebari, fiecare având trei variante de răspuns, din care una corecta. Fiecare raspuns corect va fi notat cu 2 puncte, iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte;
 4. Valoarea taxei privind organizarea si desfasurarea testarii, în care este inclus şi costul legitimaţiilor, va fi în cuantum de 15 lei şi va fi depusă de candidati odata cu depunerea cererii privind înscrierea în GEJ.

La cerere, pot fi exceptati de la sustinerea testului urmatoarele categorii: lectorii abilitati de Corp pe specialitatile Expertiza contabila, respectiv Standarde profesionale, expertii contabili absolventi ai Facultatilor de drept sau mastere în acest profil, cadre didactice universitare pentru disciplinele Contabilitate sau Finante. Cei în cauza vor depune la filiala copii ale documentelor doveditoare.

Continutul dosarului de înscriere:

-              Cererea privind înscrierea în GEJ  (click aici pentru descarcare Anexa 10)

-              Fisa de optiuni (click aici pentru descarcare Anexa 11)

-              Certificat de cazier judiciar

-               Curriculum vitae model european, din care sa rezulte experienta profesionala sau pregatirea profesionala a expertului contabil.

-               1 fotografie de dimensiune ¾ cm

FOARTE IMPORTANT PENTRU EXEPRTII CONTABILI – MEMBRI GEJ

Referitor la prevederea din Normele nr. 1044/2010 privind îmbunatatirea activitatii de expertiza contabila judiciara, conform careia expertii contabili judiciari înscrisi în GEJ vor fi evaluati o data la doi ani în vederea continuarii activitatii de expertiza contabila judiciara, (art. 14), aceasta urmeaza sa fie realizata în cadrul formelor de pregatire profesionala continua, prevazute în Programul National de Pregatire Profesionala Continua parcurse de expertii contabili judiciari membri GEJ, în domeniile specifice; la absolvirea cursului (cursurilor) urmeaza a se sustine un test de verificare a cunstintelor la care nota minima de promovare este 7.

Astfel, în cadrul cursurilor prevazute în PNDPC în care este prevazuta efectuarea a minim 40 de ore de pregatire profesionala, expertii contabili judiciari vor efectua 20 de ore de curs la disciplinele care au tangenta cu activitatea de expertiza contabila judiciara.

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

In atentia expertilor contabili- testare Grup experti judiciari

 

Setul de 100 întrebări stabilite de comisie în vederea susţinerii testului pentru înscrierea în GEJ  clik aici
Precizăm că din acestea vor fi extrase câte 50 pentru fiecare variantă.
************************************************************************

 

 

La editura CECCAR a apărut lucrarea:
Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile -Ghid de aplicare- Ediţia a IV-a, revizuită
Modificările legislative din ultima perioadă, respectiv abrogarea, modificarea precum şi apariţia unor noi reglementări, au impus revizuirea Standardului profesional nr.35 - Expertizele Contabile, standard ce reprezintă un reper metodologic şi procedural în activitatea experţilor contabili.
Modificările aduse de această a IV-a ediţie revizuită a standardului privesc noile prevederi a căror determinantă este îmbunătăţirea activităţii şi oferirea unor servicii profesionale la standarde ridicate ale calităţii tuturor beneficiarilor acestor lucrări.
Astfel, completările şi modificările introduse urmăresc creşterea calităţii serviciilor contabile profesionale, îmbunătăţirea relaţiilor dintre expertul numit şi expertul recomandat de parte, creşterea încrederii beneficiarilor asupra lucrărilor de expertiză contabilă prin rigoarea întocmirii raportului de expertiză astfel încât acesta să ofere beneficiarului posibilitatea verificării prevederilor legislative folosite de expert în fundamentarea concluziilor sale.
Această lucrare face parte din Colecţia de Standarde elaborate de CECCAR şi conţine Standardul, Ghidul de aplicare precum şi Normele generale de bază aplicabile tuturor misiunilor expertului contabil.
Standardul profesional nr.35 - Expertizele Contabile este recomandat tuturor celor interesaţi. Pentru a achiziţiona lucrarea vă puteţi adresa filialei Teleorman.

ANUNT IMPORTANT

*******   CECCAR Filiala Teleorman va invita sa participati in data  16 MARTIE 2011 ora 1500 in Sala de cursuri  a filialei, din Alexandria, str. Negru Voda nr. 127 bis, la MASA ROTUNDA intitulata "EXPERTIZA CONTABILA INTRE TEORIE SI PRACTICA" ;

 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 MEMBRI INSCRISI IN GRUPUL EXPERTILOR JUDICIARI clik aici

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 NORMA 1044/2010 PRIVIND IMBUNATATIREA ACTIVITATII DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA  poate fi vizualizata pe linkul urmator  http://www.ceccar.ro/_b/ro/norma_1044.pdf

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Circulara  cu privire la procedura înscrierii în Grupul Experţilor Judiciari pentru membri care au calitatea de expert contabil si sunt cadre didactice universitare 

Circulara 14059/19.11.2010

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Setul de întrebări din care vor fi extrase cele 50 întrebări, care vor reprezenta testul privind înscrierea în GEJ         

Clik aici pentru vizualizare SET INTREBARI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Circulara  cu privire la procedura înscrierii în Grupul Experţilor Judiciari pentru membri care au absolvit Facultatea de Drept sau master in acelasi domeniu

Circulara 13718/12.11.201

 

                                                                                                                            

 


E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009